Mission Statement

Assyrian Universal Alliance > Mission Statement

The Assyrian Universal Alliance (AUA) is a representative body of Assyrians from around the world.

The AUA was established in Pau, France, on April 13, 1968 to serve as a powerful voice for the Assyrian nation, committing itself to spreading, upholding and enhancing the Assyrian voice around the world, and working to secure the sacred human and national rights of the Assyrian people in our homeland and in the Diaspora. 

The AUA diligently advocates the Assyrian Cause and promotes the aspirations of the Assyrian nation internationally. It urges democratic governments and international bodies to defend the rights of the Assyrian people in their ancestral homeland to preserve their national identity, culture, heritage, language and religion.

The AUA continuously promotes and maintains solidarity and communication with all other Assyrian political, social, and religious denominations, organizations and establishments worldwide. The AUA encourages all Assyrian organizations throughout the world to establish national federations in their countries of residence and invites these federations to have affiliation with the AUA.

The AUA continues to establish presence in the countries of the Middle East and around the world where Assyrians reside. The AUA aims to nurture and develop the existing relations between Assyrians and the local and national authorities of these host countries. The AUA supports and promotes the parliamentary representation of Assyrians in their country of residence.

The AUA has many World Congress sessions in which representatives of the Assyrian federations, organizations and political parties have participated, voicing the concerns of their respective communities and partaking in directing the affairs of the Assyrian nation. Each AUA World Congress has convened in a different country to strengthen the relation between the AUA, the Assyrians and the government of that host country. The AUA World Congress has been held in the US, Europe, Australia, Iran and Iraq. The AUA had not been able to hold its World Congress in Iraq, the Assyrian homeland, until 2010 as the aspirations of the Assyrian people were in direct conflict with the policies of the ruling Baath regime, which continuously denied Assyrians their national identity and status as the indigenous people of Iraq and persisted in its attempts to Arabize them.

Currently, the Secretary General of the Assyrian Universal Alliance is Mr. Carlo K. Ganjeh. The Assyrian Universal Alliance has five chapters: The Middle East, Eastern Europe and the Caucuses, Americas, Europe, Australia and New Zealand and Western Europe.

The Assyrian Universal Alliance assures our dear Assyrians that it will remain loyal to its original Assyrian national stance and founding principles, which state:

  • One name for one nation
  • One language for one nation
  • One leadership for one nation
  • A homeland for our nation

and nothing will hinder its march toward the realization of our nation’s legal and historic rights.

ܚܘܼܝܵܕܵܐ ܬܹܒ̣ܹܝܠܵܝܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܩܲܝܘܼܡܵܐ ܝܠܹܗ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܕܸܒܟܠܹܗ ܬܹܒ̣ܹܝܠ.

ܚܘܼܝܵܕܵܐ ܬܹܒ̣ܹܝܠܵܝܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܫܘܼܬܐܸܤܵܐ ܓܵܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܦܘܿ ܒܸܦ̮ܪܵܢܤܵܐ، 13 ܒܢܝܼܤܵܢ ܫܹܢ݇ܬܵܐ 1968، ܕܗܵܘܹܐ ܩܵܠܵܐ ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܩܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ، ܒܸܕܒܼܵܚܵܗܿ ܓܵܢܹܗ ܠܸܦܪܵܤܵܐ، ܠܸܤܢܵܕܵܐ ܘܲܠܡܲܩܘܘܼܝܹܐ ܩܵܠܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܓܵܘ ܬܹܒ̣ܹܝܠ، ܘܠܸܦܠܵܚܵܐ ܠܐܲܡܲܢܬܵܐ ܕܙܸܕܩܹ̈ܐ ܐ݉ܢܵܫܵܝܹ̈ܐ ܘܐܘܼܡܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܥܲܡܡܲܢ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܡܲܥܡܪܲܢ ܘܲܠܒ̣ܲܕܵܪ.

ܚܘܼܝܵܕܵܐ ܬܹܒ̣ܹܝܠܵܝܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܒܩܸܫܝܘܼܬܵܐ ܒܸܣܢܵܕܵܐ ܝܠܹܗ ܠܸܨܒ̣ܘܼܬܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ ܘܡܲܫܚܘܼܕܹܐ ܝܠܹܗ ܬܹܒ̣ܹܝܠܵܐܝܼܬ ܒܘܼܬ ܨܸܒܼܝܵܢܹ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ. ܐܘܼܦ ܚܲܦܘܼܛܹܐ ܝܠܹܗ ܠܫܘܼܠܛܵܢܹ̈ܐ ܕܝܼܡܘܼܩܖ̈ܵܛܵܝܹܐ ܘܓܘܼܫܡܹ̈ܐ ܬܹܒ̣ܹܝܠܵܝܹ̈ܐ ܕܢܵܛܪܝܼ ܠܙܸܕܩܹ̈ܐ ܕܥܲܡܡܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܡܲܥܡܪܵܐ ܕܐܲܒ̣ܵܗ̈ܵܬܹܗ ܕܡܵܨܝܼ ܚܲܡܝܼ ܠܗܸܝܵܝܘܼܬܲܝܗܝ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܬܵܐ، ܡܲܪܕܘܼܬܲܝܗܝ، ܝܘܼܪܬܵܢܲܝܗܝ، ܠܸܫܵܢܲܝܗܝ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܝܗܝ.

ܚܘܼܝܵܕܵܐ ܬܹܒ̣ܹܝܠܵܝܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ ܒܸܣܢܵܕܵܐ ܘܚܲܡܘܼܝܹܐ ܝܠܹܗ ܐܸܣܘܼܖܹ̈ܐ ܐܵܘܝܵܝܹ̈ܐ (ܩܘܼܝܵܡܵܝܹ̈ܐ)، ܘܫܩܵܠ-ܝܵܗܒ̣ܵܐ ܥܲܡ ܟܠܲܝܗܝ ܬܸܓܸܠܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ، ܓܘܼܫܡܹ̈ܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝܹ̈ܐ ܘܬܵܘܕܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ، ܛܘܼܟܵܤܹ̈ܐ ܘܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܐ݉ܚܹܪ̈݉ܢܹܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܓܵܘ ܬܹܒ̣ܹܝܠ. ܚܘܼܝܵܕܵܐ ܬܹܒ̣ܹܝܠܵܝܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܒܝܵܗܒܼܵܐ ܝܠܹܗ ܠܒ̣ܝܼܒ̣ܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܛܘܼܟܵܤܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܓܵܘ ܬܹܒܼܹܝܠ ܠܫܲܬܐܘܼܤܹܐ ܒܲܪ-ܐܵܘܝܘܵܬܹ̈ܐ ܓܵܘ ܐܲܬܖ̈ܵܘܵܬܹܐ ܕܒܸܥܡܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘܲܝܗܝ، ܘܒܸܟ̰ܝܵܕܲܝܗܝ ܝܠܹܗ ܕܐܵܣܪܝܼ ܠܗܘܿܢ ܒܝܼܹܗ.

ܚܘܼܝܵܕܵܐ ܬܹܒ̣ܹܝܠܵܝܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ ܫܲܬܐܘܼܣܹܐ ܝܠܹܗ ܠܓܵܢܹܗ ܓܵܘ ܐܲܬܖ̈ܵܘܵܬܹܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܘܚܵܕܸܖ̈ܘܵܢܹܐ ܕܬܹܒܼܹܝܠ ܟܠ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܒܸܥܡܵܪܵܐ ܝܢܵܐ. ܢܝܼܫܹܗ ܝܼܠܹܗ ܕܬܲܠܡܸܕ ܘܛܲܘܸܪ ܐܸܤܘܼܖܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܒܹܝܠ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܘܫܘܼܠܛܵܢܹ̈ܐ ܐܘܼܚܕܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܩܸܢܛܖ̈ܘܿܢܵܝܹܐ ܕܟܠ ܐܲܬܪܵܐ ܕܩܘܼܒܠܵܐ ܝܠܹܗ ܠܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܐܲܝܟܼ ܥܵܡܖ̈ܵܢܹܐ ܓܵܘܹܗ. ܚܘܼܝܵܕܵܐ ܬܹܒ̣ܹܝܠܵܝܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܒܸܣܢܵܕܵܐ ܘܚܲܦܘܼܛܹܐ ܝܠܹܗ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܗܵܘܹܐ ܠܗܘܿܢ ܩܲܝܘܼܡܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܦܲܪܠܡܵܐܢ ܕܟܠ ܐܲܬܪܵܐ ܕܒܸܥܡܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘܹܗ.

 ܚܘܼܝܵܕܵܐ ܬܹܒ̣ܹܝܠܵܝܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܩܛܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܠܘܼܡܵܕܹ̈ܐ ܕܓܵܘܲܝܗܝ ܫܘܼܘܬܸܦܹܐ ܝܢܵܐ ܩܲܝܘܼܡܹ̈ܐ ܕܟܠܲܝܗܝ ܒܲܪ ܐܵܘܝܘܵܬܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ، ܛܘܼܟܵܤܹ̈ܐ ܘܓܲܒܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ، ܒܝܵܗܒ̣ܵܐ ܩܵܠܵܐ ܠܢܸܤܒܵܬܘܼܬܵܐ ܕܛܘܼܟܵܤܲܝܗ̈ܝ ܘܫܲܪܘܼܟܹܐ ܓܵܘ ܡܕܲܒܲܪܬܵܐ ܕܤܘܼܥܖ̈ܵܢܹܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ. ܟܠ ܚܲܕ ܠܘܼܡܵܕܵܐ ܬܹܒ̣ܹܝܠܵܝܵܐ ܕܚܘܼܝܵܕܵܐ ܬܹܒܼܹܝܠܵܝܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܟܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܓܵܘ ܚܲܕ ܐܲܬܪܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܠܡܲܩܘܘܼܝܹܐ ܐܸܤܘܼܪܹܗ ܥܲܡ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܥܵܡܖ̈ܵܢܹܐ ܕܗܵܘ ܐܲܬܪܵܐ ܡܲܐܪܚܵܢܵܐ (ܩܲܒܠܵܢܵܐ ܕܐܲܖ̈ܚܹܐ) ܘܫܘܼܠܛܵܢܹܗ. ܓ̰ܡܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܕܠܘܼܡܵܕܵܐ ܬܹܒ̣ܹܝܠܵܝܵܐ ܕܚܘܼܝܵܕܵܐ ܬܹܒ̣ܹܝܠܵܝܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܫܩܝܼܠܹܐ ܝܢܵܐ ܫܵܘܦܵܐ ܓܵܘ ܐܵܡܲܝܪܹܟܵܐ، ܝܘܼܪܘܼܦ، ܐܘܿܤܬܪܵܠܝܼܵܐ، ܐܝܼܪܵܢ، ܥܝܼܪܵܩ ܘܲܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܪܵܢܘܼܝܵܐ. ܚܘܼܝܵܕܵܐ ܬܹܒ̣ܹܝܠܵܝܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܗܘܝܼܵܐ ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܵܐ ܕܥܵܒ̣ܸܕ ܓ̰ܡܵܥܬܵܐ ܬܹܒ̣ܹܝܠܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܥܝܼܪܵܩ، ܒܹܝܬ ܡܲܥܡܪܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ، ܗܲܠ ܫܹܢ݉ܬܵܐ 2010 ܟܲܕ ܨܸܒܼܝܵܢܹ̈ܐ ܕܥܲܡܡܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܢܦܝܼܠܹܐ ܝܗܘܵܘ ܕܲܠܩܘܼܒܼܠ ܕܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܝܼ ܕܗܲܟܡܵܢܹ̈ܐ ܕܛܘܼܟܵܤܵܐ ܒܵܥܬܼܵܝܵܐ، ܐܲܝܢܝܼ ܕܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ ܟܹܐ ܤܵܪܒ̣ܝܼ ܗܘܵܘ ܠܗܸܝܵܝܘܼܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܬܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܘܫܸܕܬܵܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܲܝܗܝ ܐܲܝܟ݂ ܥܲܡܡܵܐ ܐܲܬܪܵܝܵܐ ܕܥܝܼܪܵܩ، ܘܚܨܝܼܦܵܐܝܼܬ ܓ̰ܲܪܘܼܒܹܐ ܗܘܵܘ ܕܥܵܒ̣ܕܝ̣ܠܗܘܿܢ ܥܵܖ̈ܵܒܵܝܹܐ.

ܒܩܵܐܸܡ، ܢܵܛܸܪ ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܟܠܵܢܵܝܵܐ ܕܚܘܼܝܵܕܵܐ ܬܹܒ̣ܹܝܠܵܝܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܡܝܲܩܪܵܐ ܟܵܪܠܘܿ ܟ. ܓܲܢܓ̰ܲܝܗ. ܚܘܼܝܵܕܵܐ ܬܹܒ̣ܹܝܠܵܝܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܚܲܡܫܵܐ ܦܘܼܖ̈ܢܵܣܹܐ: ܡܲܕ̱ܢܚܵܐ ܡܸܨܥܵܝܵܐ، ܝܘܼܪܘܼܦ ܡܲܕ̱ܢܚܵܝܬܵܐ ܘܩܲܦ̮ܩܵܙ، ܐܵܡܲܝܪܹܟܵܐ ܘܟܵܢܵܕܵܐ، ܝܘܼܪܘܼܦ ܡܲܥܪܒܼܵܝܬܵܐ، ܐܘܿܤܬܪܵܠܝܼܵܐ ܘܢܘܼܙܹܠܵܢܕ.

ܚܘܼܝܵܕܵܐ ܬܹܒ̣ܹܝܠܵܝܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܒܝܵܗܒ̣ܵܐ ܝܠܹܗ ܚܲܬܝܼܬܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܚܲܒܝܼܒ̣ܹ̈ܐ ܕܒܸܕ ܦܵܐܸܫ ܡܗܘܼܡܢܵܐ ܥܲܠ ܟܠܵܝܬܹܗ ܐܲܨܠܵܝܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܬܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ ܘܒܸܢܝܲܬܹܗ̈ ܖܹ̈ܫܵܝܹܐ، ܕܡܲܕܘܼܥܹܐ ܝܢܵܐ:

ܚܲܕ݇ ܫܸܡܵܐ ܩܵܐ ܚܕܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ
ܚܲܕ݇ ܠܸܫܵܢܵܐ ܩܵܐ ܚܕܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ
ܚܕܵܐ ܪܹܫܵܢܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܚܕܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ
ܚܲܕ݇ ܒܹܝܬ ܡܲܥܡܪܵܐ ܩܵܐ ܚܕܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ

ܘܟ̰ܘܼ ܡܸܢܕܝܼ ܠܹܐ ܡܲܟܠܹܐ ܠܹܗ ܡܼܢ ܦܤܵܥܬܵܐ ܠܩܵܕ݇ܡܵܐ ܒܸܡܫܲܪܲܪܬܵܐ ܕܙܸܕܩܹ̈ܐ ܢܵܡܘܿܣܵܝܹ̈ܐ ܘܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ.